Om Vandkvalitet


Kvalitet og kontrol

Indvindingsboringer
Strømmen Vandværk indvinder vand fra 2 boringer på Tebbestrupvej
.

Strømmen Vandværk har tilladelse til at indvinde 380.000 m3 pr. år.

Vandkvalitet og kontrol
Drikkevandet fra vandværkerne på Vandværksvej og Henriettelund bliver løbende kontrolleret af et godkendt laboratorie. Strømmen Vandværk bruger Eurofins Miljø A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen som kontrolorgan.
Vandanalyserne udtages i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014. 
Randers Kommune har nedsat analysehyppighederne. Se dokumentet her.
Analyseprogrammet er fulgt og vandkvaliteten har gennem de sidste 4-5 år været i orden.
Derfor gives der tilladelse til nedsættelse af analysehyppighederne.

Kontrolhyppighed
* Normal kontrol på vandværket: 1 gang årligt.     
* Udvidet kontrol på vandværket: 1 gang årligt.
* Kontrol med uorganiske sporstoffer: 1 gang årligt.
* Kontrol med organiske mikro forureninger: 1 gang årligt.
* Begrænset kontrol: 4 gange årligt.
* Boringskontrol: hvert 4. år.

Prøvehyppigheden kan nedsættes, hvis de værdier der er fremkommet ved undersøgelserne i de forgående to år, har været ensartede og væsentlig under kvalitetskravene i bekendtgørelsen, og der ikke er påvist forhold, som vil forringe vandets kvalitet. 

Vandanalyse
Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 

Vandværkets seneste kvalitetskontrol
I linket herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.
Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Du kan se de seneste analyserapporter her.

Se også Sådan læses en vandanalyse.

Vandets hårdhed
Vandets hårdhed er bestemt af vandets indhold af calicium og magnesium og opgives i grader hårdhed, dH° (tyske hårdhedsgrader).
Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Hårdhedsgrader dHo Beskrivelse 
0 - 4 Meget blødt 
4 - 8 Blødt 
8 - 12 Middel hårdt 
12 - 18 Temmelig hårdt 
18 - 30 Hårdt 
Over 30 Meget hårdt 

Der er ingen kvalitetskrav til vandets hårdhed, men det bør ligge mellem 5 - 30° dH. 

Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed mellem 13 ºdH middel - temmelig hårdt.